Vietnam

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกวางจิ 1

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน กวางจิ 1 มีจุดที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกวางจิ ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม  ห่างจากเมืองเว้ (Hue) ซึ่งเป็นเมืองหลักและเป็นเมืองท่าของเวียดนามกลางไปเพียง 60 กิโลเมตร โดยโรงไฟฟ้ากวางจิมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลระดับความลึกน้ำทะเล ห่างจากชายฝั่งประมาณ 600 ม. มีความลึก 12-15 ม.เชื้อเพลิงที่จะถูกนำมาใช้ คือ ถ่านหินนำเข้า โดยคาดการณ์ว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้ปริมาณถ่านหิน 6 ล้านตันต่อปี โดยนำถ่านหินมาจากเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย  โดยจะใช้ถ่านหินประเภทบิทูมินัส และใช้ระบบการหล่อเย็นในการขับเคลื่อน ซึ่งน้ำที่นำมาใช้นั้นมาจากน้ำทะเลจีนใต้ โดยโรงไฟฟ้านี้ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,200 เมกะวัตต์ โดยแยกเป็น 2 หน่วย หน่วยละ 600 เมกะวัตต์ ใช้งบประมาณในการพัฒนาโครงการรวม 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการโรงไฟฟ้ากวางจิจะเริ่มเดินเครื่องไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (COD) ได้ในหน่วย 1 ภายในเดือนธันวาคม 2564 และหน่วยที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ่ายให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN)  ภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า ระยะเวลา 25 ปี  โดย EVN เป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

โครงการนี้มีรูปแบบการลงทุนแบบ “สร้าง – ดำเนินการ – ถ่ายโอน หรือ Build-Operate-Transfer (BOT) ระยะเวลา 25 ปี โดย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade – MOIT) ของประเทศเวียดนาม และได้มีการว่าจ้างให้ Vietnam Electricity Power Engineering Joint Stock Company 2 (PECC2) เพื่อจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสม และรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study and Environmental Impact Assessment (FS/EIA)) 

อย่างไรก็ตาม ในภายหลังได้มีการตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้หุ้นส่วนพัฒนาโครงการฯ ร่วมกันภายใต้ข้อตกลงการพัฒนาร่วม (Joint Development Agreement: JDA) ระหว่างบริษัท EGATi บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด หรือ EGCO โดยทั้งสองบริษัทข้างต้นเป็นบริษัทไทย ซึ่งเป็นบริษัทลูกของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) และอีกบริษัทคือ บริษัท Kyushu Electric Power Co., Inc. ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งสัดส่วนการถือหุ้น คือ บริษัท EGAT I ถือหุ้น 40%, บริษัท EGCO ถือหุ้น 30% และบริษัท Kyushu Electric Power ถือหุ้น 30%

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

“รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ: ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน, หน้า 149 – 151”

http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F09950.pdf