Latest Posts

UNGP and NAP

UNGP และ NAP

UNGP และ NAP UNGP คืออะไร? หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) เป็นหลักการที่สหประชาชาติได้ให้การรับรองขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากธุรกิจ โดยมีการกำหนดหน้าที่ให้ภาครัฐและธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยกำหนดให้ภาครัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการถูกละเมิดโดยการประกอบธุรกิจ ส่วนภาคธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนContinue Reading

Dams

สถานการณ์และความคืบหน้า กรณีเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย แตก ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

ความเป็นมาโครงการ โครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเปียน –เซน้ำน้อย  ตั้งอยู่พื้นที่ที่ราบสูงบอละเวน เมืองปากซอง แขวงจำปาสักและอัตตะปือ ของสปป.ลาว เป็นลักษณะโครงการแบบ BOT(Build-Opeate-Transfer) กำลังการผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์ พร้อมเดินเครื่องเชิงพานิชย์(COD) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 354 เมกะวัต์ และขายให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชน(EDL) 40Continue Reading