Gallery

ความคิดเห็นของพี่น้องในพื้นที่ประสบปัญหาและภาคประชาสังคม ต่อแผนแห่งชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP) เมื่อ 15 ก.พ. 2562 ว่าแผนแห่งชาตินี้จะครอบคลุมประเด็นปัญหาแรงงาน ที่ดินและทรัพยากร การลงทุนข้ามพรมแดน และการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิหรือไม่?