Uncategorized

เปิดโผธนาคารที่ได้คะแนน Fair Finance สูงสุดของโลก

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

สามารถเข้าถึงเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ https://fairfinancethailand.org/news/2019/top-3-fair-finance-banks/

กว่าสิบปีแล้วที่มี Fair Finance Guide International ได้จัดทำมาตรฐาน แนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ เพื่อประเมินธนาคารในประเทศต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่โลก โดยในปี 2562 มีธนาคารเข้ารับการประเมินทั้งหมด 90 แห่ง จาก 10 ประเทศ ซึ่งหลายๆ ธนาคารก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจ

เพื่อฉายภาพให้ชัดเจนมากขึ้น Fair Finance Thailand อยากขอทุกคนไปรู้จักกับ 3 ธนาคารที่ได้คะแนน Fair Finance สูงสุดของโลก ในปีที่ผ่านมาว่าสถาบันการเงินเหล่านี้มีโดดเด่นเช่นใด และสามารถเป็นต้นแบบเพื่อปรับใช้แก่ธนาคารในประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง

จากการประเมินด้วยมาตรฐาน Fair Finance Guide International (แนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ) ตามประเภท ภาคีทั้ง 10 ประเทศ พบว่าธนาคารที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก (คิดเป็น 100%) ในปี 2019 คือ

อันดับ 1 ธนาคาร Ekobanken (ประเทศสวีเดน) มีคะแนนรวม 98.6 %

อันดับ 2 ธนาคาร Cultura Bank (ประเทศนอรเวย์) มีคะแนนรวม 97.1 %

อันดับ 3 ธนาคาร GLS bank (ประเทศเยอรมัน) มีคะแนนรวม 94 %

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับธนาคารไทย อันดับที่ 1 อย่าง ธนาคารทหารไทย ซึ่งได้คะแนนรวม 22.60 % จะพบว่า มีสัดส่วนที่ห่างกันอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหลักน่าจะมาจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่คำนึงถึงความยั่งยืนอย่างแท้จริง และยินดีเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Ekobanken ก่อตั้งในปี 2539 เป็นธนาคาร ethical bank หรือธนาคารที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาพิจารณา แลวเห็นว่ามีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมเท่านั้น

ธนาคารมีนโยบายปล่อยเงินกู้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมด้านสังคม วัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดย Ekobanken เป็น ธนาคารเพียงแห่งเดียวในประเทศสวีเดนที่เปิดเผย ข้อมูลการปลอยสินเชื่อต่อสาธารณะ

ธนาคาร Cultura Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 การบริหารสินเชื่อจะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การศึกษา การดูแลสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ธนาคาร Cultura มีนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนที่เข้มแข็งและนําไปปฏิบัติใิช้จริงกับทุกกิจกรรมของธนาคาร มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับบริษัทที่ธนาคารให้สินเชื่อ

Cultura เป็นธนาคารแห่งเดียวในนอร์เวย์ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงินฝากของตนเองได้ว่า ถูกนำไปปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการใดบ้าง

0 comments on “เปิดโผธนาคารที่ได้คะแนน Fair Finance สูงสุดของโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: