news

ห่วงถูกลักไก่ช่วงวิกฤต COVID-19 นักสิทธิสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการพัฒนาไว้ก่อน

เนื้อหาและภาพต้นฉบับโดย สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews)

สามารถเข้าถึงเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ https://greennews.agency/?p=20578&fbclid=IwAR1IYzR3pOPRI5zuDVKT75MCpLPdDN8s-Az0Mp_5p4AqYMR96W8H92NYUhg

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมแถลงเรียกร้อง ให้ชะลอการอนุมัติอนุญาต และเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จนกว่าสังคมจะกลับสู่สภาวะปกติ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสผ่านโครงการเหล่านี้ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ระหว่างการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เข้มงวด ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ออกแถลงการณ์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตประชาชน ให้ยุติหรือชะลอการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการต่างๆ ออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และหรือสถานการณ์โรคระบาดจาก เชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัวรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเต็มที่

มูลนิธิ EnLAW ระบุในแถลงการณ์ว่า นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ภาครัฐได้มีการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดหลายประการ ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งรวมไปถึงการจำกัดสิทธิในการเดินทาง หรือการชุมนุมทำกิจกรรมสาธารณะ

ถึงแม้ว่า EnLAW เห็นด้วยว่า การบังคับใช้มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ที่ซึ่งประชาชนทุกคนควรจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม EnLAW ชี้ว่า การบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ประชาชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย ในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ไม่สามารถใช้สิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะได้ตามปกติ

“การที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการอนุมัติอนุญาต และการดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ย่อมทำให้ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิอันชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายรับรอง ในเรื่องการมีส่วนร่วมจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนเสียหายที่ประชาชนได้รับจากสถานการณ์โรคระบาดให้รุนแรงขึ้นไปอีก” แถลงการณ์ระบุ

“ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต และดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ความเคารพต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยุติ หรือชะลอการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการต่างๆ ออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และหรือสถานการณ์โรคระบาดจาก เชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัวรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเต็มที่”

0 comments on “ห่วงถูกลักไก่ช่วงวิกฤต COVID-19 นักสิทธิสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการพัฒนาไว้ก่อน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: